Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Geertjan Benus
 • Man
 • Utrecht
 • Nederland
Delen op Facebook
Delen

De vrienden van Geertjan Benus

 • Lilian Boonstra
 • Menno Pit
 • Maya Hoogveld
 • Heleen Vonk
 • Antje Velthuis
 • Ingrid van den Berg
 • Chris Huiden
 • Anne Makenbach
 • Edith Albers
 • Quirien Engelhard
 • jack karelse
 • Hans Damen
 • Maud Mulder-Haaijer
 • Gilbert Sewnandan
 • Marie Louise Borsje
 

De pagina van Geertjan Benus

Recente activiteiten

Geertjan Benus posted a blog post

Bericht voor mijn "vrienden"

Ik zou mijn "vrienden" willen meedelen dat ik voor het leveren van steekhoudend professioneel werk, geen Viagra nodig heb.Dit bericht ontving ik zojuist op mijn mobiel. Ik nodig de technici in dit netwerk uit na te gaan wie de verzender is van deze en dergelijke berichten: See More
15 Sept 2017
Geertjan Benus posted a blog post

Flexibele arbeid in lastige tijden

Dit artikel is ervoor bedoeld prospects in dit netwerk een idee te geven van de praktijk van een zelfstandig ondernemer in de wereld van de (ambtelijke) ondersteuning van het (openbaar) bestuur. Het gaat in dit artikel om de vraag wat flexibel werk in de praktijk kan zijn. Wat een kleine zelfstandig ondernemer (kzo) kan doen voor een grote organisatie (ook van de overheid), kan hij doen voor elke grote complexe organisatie. Ook daarmee draagt hij bij aan de flexibilisering van arbeid.Ik ben…See More
15 Feb 2017
Oscar Hijink vond Geertjan Benus's blogpost De bedrijfsvoering van een zzp-er, leverancier aan de overheid leuk
20 Sept 2016
Geertjan Benus posted a blog post

De bedrijfsvoering van een zzp-er, leverancier aan de overheid

Op Prinsjesdag deze blog publiceren, leek mij in de huidige stand van zaken eerder een daad vanuit een zucht naar structuur dan een daad van wanhoop en verzet.De toepassing van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in de praktijk, levert in mijn beleving in de bedrijfsvoering verontrustende resultaten op: instellingen van de overheid die de wet in het leven heeft geroepen, onttrekken zich aan de wet door de standaard overeenkomsten van opdracht van de belastingdienst niet te…See More
20 Sept 2016
Geertjan Benus posted a blog post

Veilig bij onze transparante overheid

Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een “raamcontract”. Notutekst heeft een raamcontract in de wacht gesleept.Altijd enorm opgezien tegen organisaties die een dergelijk contract hadden met de overheid. Met enkel een raamcontract, weet ik nu, ben je er nog niet. Mijn opdrachtgever stelt via dat contract slechts voorwaarden aan mijn functioneren en stelt daarmee het kader.Niet dat je met een dergelijk raamcontract per definitie zicht hebt op meer. Het is ook mogelijk dat je willekeurig zicht…See More
18 Jul 2016
Geertjan Benus posted a blog post

Berichten uit de samenleving deel 4, voor de HRM-professional in dit Ambtenaar 2.0 netwerk: Loopbanen. Oratie van prof. dr. Judith H. Semeijn

Na ruime ervaring in het ambtenarennetwerk ben ik erg gemotiveerd om dit verslag van deze oratie in dit netwerk te publiceren. Ik denk dat het goed is dat werkenden (werknemers en zzp-ers) bij de overheid de ruimte krijgen hun talenten te laten zien. Niet om op afstand “bewonderd” te worden en weggezet als rariteit, maar om van dichtbij kansen te krijgen zich verder te ontwikkelen tot op zijn minst een gewaardeerde “vennoot van de overheid” met een zelf gecreëerde status.Ieder mens heeft de…See More
12 Jun 2016
Lilian Boonstra en Geertjan Benus zijn nu bevriend
11 Dec 2015
Geertjan Benus posted a blog post

Autoriteit

Boekbespreking “Autoriteit” geschreven door Paul Verhaeghe De auteur schrijft onder meer voor De Bezige BijMet mijn ouder worden, zie ik steeds jongere types die het gezag van Nederland vertegenwoordigen. Ik betrap me dan soms op vooroordelen en heb moeite om ze te zien als gezagsdragers. Ze hebben wel autoriteit, want ze zitten bijvoorbeeld in het kabinet. Dat betekent dan dat aan hen autoriteit is verleend. Ze zijn benoemd door de…See More
20 Sept 2015
Geertjan Benus vond Tamara Huffmeijer's blogpost Ben jij die vrije-uitloop-ambtenaar of zelfstandig professional met hart voor de publieke zaak? leuk
1 Sept 2015
Geertjan Benus posted a blog post

De verslaglegging van het lokaal bestuur

Als zzp-er stoelt mijn betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de organisatie voor het lokaal bestuur op het feit dat ik een staatsburger ben en dat ik in een gemeente woon. Uit dien hoofde en vanuit mijn ervaring als verslaglegger bij een lokaal bestuur, schrijf ik dit artikel. Daar waar de verslaglegging wettelijk is vastgelegd, hebben instituties voor het openbaar bestuur geen beleidsvrijheid. Als het gaat om de verslaglegging, noemt de gemeentewet het volgende:-        vergaderingen van…See More
1 Sept 2015
Wilbert Schermer Voest heeft gereageerd op blogbijdrage De waarde van balans binnen de overheid voor zzp-notulisten van Geertjan Benus
"Beste Geert Jan, met belangstelling je artikel gelezen, over de rol van de zzp notulist op het grensvlak van politiek en bestuur. Ik was benieuwd of de door jou geschetste situatie ook door anderen (binnen en) buiten de overheid wordt…"
26 Jul 2015
Geertjan Benus heeft gereageerd op blogbijdrage De waarde van balans binnen de overheid voor zzp-notulisten van Geertjan Benus
"Wilbert, om te beginnen heb jij een andere positie dan ik heb. Jij bent ambtenaar, ik werk als zzp-er en ben meer dan 20 jaar verbonden aan onder meer de overheid.  Veel verklaring zit in een eerder artikel dat ik schreef. Om dat artikel…"
24 Jul 2015
Wilbert Schermer Voest heeft gereageerd op blogbijdrage De waarde van balans binnen de overheid voor zzp-notulisten van Geertjan Benus
"Dit platform is bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over het werken in een ambtelijke omgeving. Een heldere duiding van het echte probleem kan hierbij helpen. Maar wanneer je daar niet concreet op in wil gaan, wordt een…"
24 Jul 2015
Geertjan Benus heeft gereageerd op blogbijdrage De waarde van balans binnen de overheid voor zzp-notulisten van Geertjan Benus
"Volgens mij, Wilbert, is dit inderdaad voor jou een non-issue. Op mijn level praat ik niet over "problemen die ik ervaar", ik los ze op door vanuit mijn inzichten te handelen. In mijn blog ga ik op een door mijzelf gekozen manier in op die…"
24 Jul 2015
Wilbert Schermer Voest heeft gereageerd op blogbijdrage De waarde van balans binnen de overheid voor zzp-notulisten van Geertjan Benus
"Interessante CV heb je bijgevoegd, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Ik vroeg of je op je eigen 'level' ook problemen hebt meegemaakt !"
24 Jul 2015

Profielgegevens

Je bent
Geen ambtenaar
Bij wat voor soort organisatie werk je?
Uitvoeringsorganisatie
Organisatienaam:
Notutekst, voor notulen en teksten
Wat doe je daar?
Ik schrijf onder meer de notulen in opdracht van de griffie van de gemeenteraad. Bijzonder is dat ik opdrachten aanvaard aan zowel de kant van de raad als aan de kant van het College van B&W. De eisen die aan notulen worden gesteld zijn aan de kant van het College anders dan aan de kant van de gemeenteraad. Ik vind het leuk om te voldoen aan zeer uiteenlopende eisen.

Sinds november 2010 was ik tussentijds ook werkzaam in onderaanneming als project-secretaris bij de Rijksgebouwendienst. Ik verzorgde daar ook de verslaglegging ten behoeve van de ondersteuning van de voortgang. Dit eindigde voor mij plotseling op 22 maart jl. vanwege veranderingen in de projectorganisatie.
Adres van je website:
http://www.notutekst.nl
Je Twitteradres (voorbeeld: http://twitter.com/davied):
http://twitter.com/#!/geertjanbenus
Waarin ben jij ambtenaar 2.0?
(1) Ik zoek naar een grotere openheid van de overheid omdat ik denk dat daarmee betere resultaten te behalen zijn in het dichten van de kloof tussen politiek en de bevolking dan door de politiek in de taal van bepaalde groepen burgers te laten praten. Mijns inziens moet de politieke discussie eenvoudiger gevoerd worden, maar wel meer op de inhoud. De politici moeten vooral met het oog daarop gefaciliteerd worden door de ambtelijke organisatie.

(2) Ik realiseer mij dat wanneer de ambtelijke wereld hiermee bezig gaat, de situatie kan gaan ontstaan dat vanwege het geïsoleerd opereren, mooie gedachten worden gewisseld, alleen zal het doel niet worden bereikt. Om die reden heb ik blogteksten geschreven en gepubliceerd op Nederlands Medianetwerk. Die teksten gaan onder andere over deze grotere openheid.

(3) Ik schrijf notulen onder meer in matrixverbanden en draag zo bij aan een betere bedrijfscommunicatie. Ik lever deze notulen snel zo dat ze vrijwel direct te gebruiken zijn door de deelnemers aan de vergadering.

(4) Door innovatief te werken, ben ik in staat heel snel lijvige verslagen te leveren voor de politiek; het verslag van de meest recente raadscommissievergadering (een vergadering die 10,5 uur duurde) leverde ik bijvoorbeeld binnen 5 werkdagen. Het voordeel daarvan is dat het resultaat van de debatten snel beschikbaar is en nog te gebruiken in de actuele vergadercyclus.
Ambtenaar 2.0 is een platform. Wat wil je zelf bereiken via Ambtenaar 2.0?
Ik wil duidelijk maken dat ik geen ambtenaar hoef te zijn om mijn eigenstandige rol te kunnen spelen in het streven naar een goed lopend politiek bedrijf dat optimaal is aangesloten op de omringende wereld waarvoor dat bedrijf bestaat. Zie mijn blogtekst 'De kracht van de democratie is te organiseren'.

De notulist en de (bedrijfs) journalistiek.

Notuleren is een vak apart. Steeds gaat het om de schriftelijke weergave van vergaderingen. De notulist wordt geacht volledig te zijn. Maar ‘volledig’ is in de vele contexten waarin notulisten kunnen komen te werken, een complex en zeker niet een een­duidig begrip. Een notulist moet oog hebben voor de contexten waarin hij zijn werk doet. Hij moet kunnen samenvatten. Moet afstand kunnen nemen van het onderwerp waarover hij schrijft. Een notulist moet in ieder geval gevoel hebben voor menselijke en professionele verhoudingen. Bovendien moet een notulist beschikken over grote vaardigheden in het schriftelijk vastleg­gen van wat mondeling aan informatie is gewisseld. Daarbij staat het verwerken van informatie steeds centraal.

Een notulist verwerkt informatie op zijn specifieke wijze – afhan­kelijk van de opdracht; uiteraard op andere wijze dan een jour­nalist informatie verwerkt en met andere oogmerken. Maar in technisch opzicht staan de vaardigheden van journalisten niet zo ver af van die van notulisten. Daarbij zij gezegd dat de notulist steeds volledig moet zijn. Een journalist hoeft niet volle­dig te zijn – die richt zich met diens weergave van de essentie op vooral de nieuwswaarde van de informatie.

Een journalist moet in technisch opzicht vooral ook over vaar­digheden beschikken informatie schriftelijk te verwerken. Ook de journalist moet steeds weer nagaan wat hij hoe vastlegt. Daarbij vormt de journalist zich óók een beeld van de doel­groep. Mijn opvatting is dat de notulist in technisch opzicht zijn flexibiliteit vergroot in het formuleren, met het opdoen van jour­nalistieke vaardigheden.

Om deze en andere redenen (onder meer de vaardigheid om (bedrijfs)journalistieke teksten te schrijven), heeft de eigenaar van Notutekst, voor notulen en teksten zich recentelijk verdiept in de journalistiek. Hij heeft dat tussen de bedrijven door volle­dig schriftelijk gedaan.

Zowel de journalist als de notulist hebben te maken met vertrouwelijkheid wanneer het aankomt op naleving van bedrijfspolicy. In beide gevallen moet die bedrijfspolicy dan wel bekend zijn en zijn onderschreven door de desbetreffende werknemer/opdrachtnemer. 

Dit alles neemt niet weg dat notuleren dichter bij management staat en de bedrijfsjournalistiek dichter bij communicatie. Management speelt hoe dan ook altijd een rol. Feit is wel dat verschillende soorten notulen, verschillende communicatiewaarde hebben. Zo heeft een besluitenlijst op directieniveau een veel beperktere communicatiewaarde, dan de weergave van een vergadering in matrixverband.

Video's van Geertjan Benus

 • Video's toevoegen
 • Alles weergeven

De blog van Geertjan Benus

Flexibele arbeid in lastige tijden

Geplaatst op 15 Februari 2017 om 16.57 0 Opmerkingen

Dit artikel is ervoor bedoeld prospects in dit netwerk een idee te geven van de praktijk van een zelfstandig ondernemer in de wereld van de (ambtelijke) ondersteuning van het (openbaar) bestuur. Het gaat in dit artikel om de vraag wat flexibel werk in de praktijk kan zijn. Wat een kleine zelfstandig ondernemer (kzo) kan doen voor een grote organisatie (ook van de overheid), kan hij doen voor elke grote complexe organisatie. Ook daarmee draagt hij bij aan de flexibilisering van…

Doorgaan

De bedrijfsvoering van een zzp-er, leverancier aan de overheid

Geplaatst op 20 September 2016 om 10.30 0 Opmerkingen

Op Prinsjesdag deze blog publiceren, leek mij in de huidige stand van zaken eerder een daad vanuit een zucht naar structuur dan een daad van wanhoop en verzet.

De toepassing van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in de praktijk, levert in mijn beleving in de bedrijfsvoering verontrustende resultaten op: instellingen van de overheid die de wet in het leven heeft geroepen, onttrekken zich aan de wet door de standaard overeenkomsten van opdracht van de…

Doorgaan

Veilig bij onze transparante overheid

Geplaatst op 18 Juli 2016 om 18.33 0 Opmerkingen

Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een “raamcontract”. Notutekst heeft een raamcontract in de wacht gesleept.

Altijd enorm opgezien tegen organisaties die een dergelijk contract hadden met de overheid. Met enkel een raamcontract, weet ik nu, ben je er nog niet. Mijn opdrachtgever stelt via dat contract slechts voorwaarden aan mijn functioneren en stelt daarmee het kader.

Niet dat je met een dergelijk raamcontract per definitie zicht hebt op meer. Het is…

Doorgaan

Berichten uit de samenleving deel 4, voor de HRM-professional in dit Ambtenaar 2.0 netwerk: Loopbanen. Oratie van prof. dr. Judith H. Semeijn

Geplaatst op 12 Juni 2016 om 18.30 0 Opmerkingen

Na ruime ervaring in het ambtenarennetwerk ben ik erg gemotiveerd om dit verslag van deze oratie in dit netwerk te publiceren. Ik denk dat het goed is dat werkenden (werknemers en zzp-ers) bij de overheid de ruimte krijgen hun talenten te laten zien. Niet om op afstand “bewonderd” te worden en weggezet als rariteit, maar om van dichtbij kansen te krijgen zich verder te ontwikkelen tot op zijn minst een gewaardeerde “vennoot van de overheid” met een zelf gecreëerde…

Doorgaan

Prikbord (6 commentaren)

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

Op 24 Augustus 2010 om 17.31 zei Ingrid van den Berg...
Dag Geertjan,

Ik vond het leuk om met je kennis te maken en ik wens je natuurlijk veel succes met Notutekst!

Groet,
Ingrid
Op 17 Oktober 2009 om 21.04 zei Maud Mulder-Haaijer...
hoi Geertjan,

op mijn blog kun je de reactie van mij aan jou lezen. Dit heb ik daar bewust geplaatst juist in het kader van openheid.

groet Maud
Op 10 Oktober 2009 om 21.11 zei Peter Keur...
Ja, dat heb je goed begrepen. De dienst komt voort uit de combinatie. Het plaatsen van informatie op een kaart heeft meer waarde dan de losse informatie en de kaart. Allerlei andere combinaties zijn denkbaar.
Op 10 Oktober 2009 om 14.36 zei Peter Keur...
Ik zal een poging wagen: in relatie tot de OCW prijsvraag bedoelen zij met "grondstof" de informatie zij zij zelf hebben, maar niet of nauwelijks gebruiken. De inspectie verzamelt bijvoorbeeld veel informatie over de kwaliteit van scholen. Daar komen rapporten van en dat was het. Maar als je die informatie beschikbaar stelt aan anderen kunnen zij met die informatie hun dienst / product verrijken. Bijvoorbeeld door op een kaart (google maps) weer te geven wat de kwaliteit van scholen in een buurt is. Door de grondstof / halffabricaat "inspectieinformatie" en "Google Maps" te combineren kun je een nieuwe dienst maken als www.scholenkaart.nl
Op 5 Oktober 2009 om 10.35 zei Hans Damen...
Geertjan,

Notuleren is een vak. Wat een notulist objectief en waardenvrij opschrijft (als dat al mogelijk is), is niet altijd vanuit (bedrrijfs)politiek oogpunt gewenst. En dan wordt er in de volgende vergadering teruggekomen op het verslag en "had de notulist het niet helemaal goed begrepen". Ook goed....
Op 3 Oktober 2009 om 10.14 zei Maud Mulder-Haaijer...
Geert Jan,

werk je ook met e-reader? En zo ja, hoe bevalt je dit?

groet Maud
 
 
 

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden